Animator przedsiębiorczości

Struktura programu studiów

„Animator przedsiębiorczości”

 

1. Charakterystyka programu studiów:

1.1 Nazwa programu studiów: „ANIMATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

1.2 Cel studiów:

celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zadań promujących rozwój przedsiębiorczości i w rezultacie wyszkolenie personelu gotowego do pracy w nowym zawodzie animatora przedsiębiorczości.

1.3 Adresaci:

absolwenci szkół wyższych, menedżerowie oraz pracownicy pragnący zmienić lub podnieść kwalifikacje, bezrobotni absolwenci, nauczyciele, szkoleniowcy, decydenci, osoby chcące zakładać swoje przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy małego i średniego biznesu, osoby zainteresowane pracą w zawodzie animatora przedsiębiorczości.

1.4 Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim,

1.5 Efekty nauczania oraz umiejętności:

Postawy i uniwersalne umiejętności

Umiejętności oparte na wiedzy

Samokształcenie

Kreatywność

Komunikatywność

Asertywność

Pomysłowość

Elastyczność

Postawa przywódcza

Negocjacje

Motywowanie

Tworzenie partnerstwa

Tworzenie zespołów i prowadzenie pracy grupowej

Badanie, analiza, organizacja, wdrażanie i rozwój działalności i strategii gospodarczej
Kreowanie, promocja, wdrażanie i wsparcie przedsiębiorczości
Zarządzanie projektem, produktem, technologią oraz inwestycjami i finansami
Doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania oraz prawa gospodarczego krajowego i Unii Europejskiej
Znajomość ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz jej polityk programowych

1.6 Liczba punktów ECTS: 20

1.7 Wymagania otrzymania dyplomu/zaświadczenia: spełnienie wszystkich kryteriów oceny

1.8 Skala ocen:

Stopień ECTS

% studentów, otrzymujących stopień

Komentarz

A

10

 

B

25

 

C

30

 

D

25

 

E

10

 

FX

--

ocena niedostateczna – wymagane uzupełnienie wiadomości

F

--

ocena niedostateczna – wymagana znaczna praca

2.0 Program nauczania

2.1 Struktura programu

Moduł

Przedmiot

Kod

Nazwa

ETCS

Kod

Nazwa

ETCS

EA 1

Otoczenie biznesu

6

EA1.1

EA1.2

EA1.3

Analiza rozwoju i potencjału biznesu

Strategia biznesu

Rozwój i promocja produktu

2

2

2

EA2

Zarządzanie biznesem i przedsiębiorczością

6

EA2.1

EA2.2

EA2.3

Zarządzanie projektem i produktem

Inżynieria finansowa

Zarządzanie transferem technologii

2

2

2

EA3

Kreowanie animatora przedsiębiorczości

5

EA3.1

EA3.2

 

EA3.3

Komunikacja i negocjacje

Kreatywne myślenie i podejmowanie decyzji

Doradztwo

2

2

 

1

EA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju biznesu

3

EA4.1

EA4.2

EA4.3

Prawo cywilne i handlowe

Polityki UE i prawo gospodarcze

Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 

1

1

1

Razem

20

 

 

2.2 Charakterystyka modułów

Kod

Nazwa

ECTS

Efekty nauczania i umiejętności

Treść

EA1

Otoczenie biznesu

6

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności analizy przedsięwzięć gospodarczych, potencjału marketingowego i konkurencyjnego, opracowania strategii i projektów rozwoju przedsiębiorczych, opracowania biznes planu i studium wykonalności, analizy rynków, kosztów i ryzyka inwestycyjnego

Tendencje gospodarcze branż i przedsiębiorstw. Strategia przedsiębiorstwa strategie funkcjonalne, plan rozwoju, analiza strategiczna, planowanie i kontrola. Analiza marketingowa, strategie cenowe, wizerunek, marka firmy i produktu, metody promocji i komercjalizacji. Analiza rynków, metody i narzędzia badania rynku. Analiza wartości, finansowa, kosztów. Analiza techniczno-ekonomiczno-finansowa efektywności inwestycji.

EA2

Zarządzanie biznesem i przedsiębiorczością

6

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności zarządzania innowacjami, projektem, produktem, zasobami finansowymi i ludzkimi, tworzenia wizerunku i marki, wdrażania polityki gospodarczej i innowacji do praktyki. Poznają dostępne źródła finansowania projektów i sposoby opracowania projektów aplikacyjnych dla celów pozyskiwania środków finansowych oraz narzędzia wspomagania komputerowego w zarządzaniu. 

Zarządzanie projektem, produktem, w handlu i usługach. Zarządzanie transferem wiedzy innowacjami i technologią. Zarządzanie MŚP i zasobami ludzkimi. Inżynieria finansowa. Biznes plan. Zintegrowane systemy komputerowe zarządzania. Zarządzanie bazami danych. Logistyka

EA3

Kreowanie animatora rozwoju przedsiębiorczości

5

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności twórczego myślenia i działania, komunikacji interpersonalnej: werbalnej i pisemnej, podejmowania decyzji, przewodzenia, motywacji, tworzenie partnerstwa prywatno-publicznego tworzenia zespołów i sieci, pracy w zespole. Ponadto poznają zasady funkcjonowania doradztwa biznesowego

Komunikacja i negocjacje w biznesie. Partnerstwo biznesowe. Etyka w biznesie. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Kultura organizacji. Lobbing. Kreatywne myślenie i działanie. Identyfikacja, ocena raz promocja i wcielanie w życie pomysłów. Zasady podejmowania decyzji. Doradztwo gospodarcze

EA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju biznesu

3

Studenci zdobędą podstawową wiedzę w zakresie obowiązującego prawa gospodarczego, podatkowego, konkurencji, własności intelektualnej i przemysłowej, pracy, ubezpieczeń, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, wywiadu gospodarczego i polityk Unii Europejskiej.
      

Polityki UE: społeczna, naukowa, regionalna, gospodarcza, rolna, monetarna, ochrony środowiska. Dyrektywy UE i ich związki z prawem krajowym. Prawo gospodarcze i podatkowe. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej. Prawo pracy. Prawo ochrony zasobów naturalnych. Prawo ubezpieczeniowe.

Razem

20