Animator rozwoju regionalnego

Struktura programu studiów

„ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO”

 

1. Charakterystyka programu studiów:

1.1 Nazwa programu studiów: „ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO”

1.2 Cel studiów:

celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zadań promujących rozwój przedsiębiorczości i w rezultacie wyszkolenie personelu gotowego do pracy w nowym zawodzie animatora rozwoju regionalnego.

1.3 Adresaci:

absolwenci szkół wyższych, menedżerowie oraz pracownicy pragnący zmienić lub podnieść kwalifikacje, bezrobotni absolwenci, nauczyciele, szkoleniowcy, decydenci, osoby chcące zakładać swoje przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy małego i średniego biznesu, osoby zainteresowane pracą w zawodzie animatora rozwoju regionalnego.

1.4 Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim,

1.5 Efekty nauczania oraz umiejętności:

Postawy i uniwersalne umiejętności

Umiejętności oparte na wiedzy

Samokształcenie

Kreatywność

Komunikatywność

Asertywność

Pomysłowość

Elastyczność

Postawa przywódcza

Negocjacje

Motywowanie

Tworzenie partnerstwa

Tworzenie zespołów i prowadzenie pracy grupowej

Promocja, ocena zasobów regionu
Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju regionalnego
Planowanie rozwoju regionalnego
Zarządzanie projektami rozwoju regionalnego,
Kreowanie, promocja, wdrażanie, nadzór i wsparcie rozwoju regionalnego
Praca w zespole/sieci
Komunikowanie i negocjacje
Gospodarka, polityka i ustawodawstwo regionu
Polityka i ustawodawstwo w rozwoju regionalnym

 

1.6 Liczba punktów ECTS: 20

1.7 Wymagania otrzymania dyplomu/zaświadczenia: spełnienie wszystkich kryteriów oceny

1.8 Skala ocen:

Stopień ECTS

% studentów, otrzymujących stopień

Komentarz

A

10

 

B

25

 

C

30

 

D

25

 

E

10

 

FX

--

ocena niedostateczna – wymagane uzupełnienie wiadomości

F

--

ocena niedostateczna – wymagana znaczna praca

2.0 Program nauczania

2.1 Struktura programu

Moduł

Przedmiot

Kod

Nazwa

ETCS

Kod

Nazwa

ETCS

RA 1

Analiza regionu i marketing

6

EA1.1

 

EA1.2

EA1.3

Zasoby naturalne i społeczno-gospodarcze

Badanie w terenie

Marketing terytorialny

2

 

2

2

RA2

Zarządzanie projektem

6

EA2.1

EA2.2

EA2.3

Pozyskiwanie funduszy

Planowanie projektu

Wdrażanie projektu

2

2

2

RA3

Kreowanie animatora rozwoju regionalnego

5

EA3.1

 

EA3.2

EA3.3

Identyfikacja partnerów oraz praca w sieci

Kształtowanie postaw emocjonalnych

Komunikacja i negocjacje

2

 

1

2

RA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju regionalnym

3

EA4.1

 

EA4.2

Regionalna gospodarka, polityka i prawo

Ustawodawstwo i polityki programowe Unii Europejskiej

2

 

1

Razem

20

 

2.2 Charakterystyka modułów

Kod

Nazwa

ECTS

Efekty nauczania i umiejętności

Treść

RA1

Analiza regionu i marketing

6

Studenci otrzymają podstawowe wiadomości z zakresu teorii i ich zastosowania w promowaniu rozwoju regionalnego w celu określenia potencjału rozwojowego regionu. Nabyte umiejętności pozwolą na analizę fizycznych i społeczno-ekonomicznych aspektów regionu oraz opracowanie strategii marketingowej regionu. Analiza marketingowa, stosowanie metod oceny zasobów i potencjału regionu. Strategie marketingu terytorialnego celem poprawy wzrostu gospodarczego w regionie poprzez promowanie pozytywnych cech regionu.

RA2

Zarządzanie projektem

6

Studenci otrzymają podstawową wiedzę o teoriach zarządzania projektem oraz poszczególnymi fazami projektu. Pozwoli to na samodzielne przygotowanie projektu, zorganizowanie funduszy oraz wdrożenie go.Procedury przetargowe dla pozyskania funduszy. Metody przygotowania propozycji projektów o logicznej strukturze, ich aspektów finansowych, planowanie poszczególnych faz projektu oraz systemów zarządzania jakością. Dynamika grupy w procesie rozwoju, realizacji, rozwiązywaniu problemów i stosowanych procedur zarządzania projektem.

RA3

Kreowanie animatora rozwoju regionalnego

5

Studenci zapoznają się ze strategiami i modelami pracy zespołowej i w sieci w celu zrozumienia znaczenia wpływu tych form pracy na rozwój regionalny. Pozyskają umiejętności pozwalające na swobodną komunikację ze zróżnicowanymi grupami w różnych sytuacjach.

Budowa i podtrzymywanie sieci. Werbalna i niewerbalna komunikacja, metody pracy w sieci. Strategie kreatywnego myślenia. Strategie negocjacyjne. Budowa konsorcjum. Formalizowanie sieci kontaktów.

RA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju regionalnym

3

Studenci otrzymają podstawowe wiadomości na temat prawa i systemów prawnych umożliwiające zrozumienie podstaw prawnych funkcjonowania i rozwoju biznesu w regionie. Zapoznają się z krajowymi i europejskimi politykami dotyczącymi rozwoju regionalnego, co pozwoli na zastosowanie bieżących informacji w codziennej pracy dla rozwoju regionu.

Krajowe i unijne ustawodawstwo dotyczące rozwoju regionalnego i jego wpływ na rozwój regionu. Krajowa i unijna polityka rozwoju regionalnego oraz regionalne działania promujące wzrost gospodarczy w regionie. Dyrektywy UE dotyczące handlu, przemysłu, zatrudnienia, przepływu towarów, kapitału i pracowników. Polityki dotyczące rozwoju wsi, siły roboczej i rozwoju gospodarczego.

Razem

20