Start arrow Curriculum arrow Animator rozwoju technologicznego
Animator rozwoju technologicznego PDF Drukuj E-mail

 

Struktura programu studiów

„Animator rozwoju technologicznego”

1. Charakterystyka programu studiów:

1.1 Nazwa programu studiów: "ANIMATOR ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO"

1.2 Cel studiów:

celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz szkolenie w zakresie zadań promujących rozwój technologiczny i w rezultacie wyszkolenie personelu gotowego do pracy w nowym zawodzie animatora rozwoju technologicznego.

1.3 Adresaci:

absolwenci szkół wyższych, menedżerowie oraz pracownicy pragnący zmienić lub podnieść kwalifikacje, bezrobotni absolwenci, nauczyciele, szkoleniowcy, decydenci, osoby zainteresowane pracą w zawodzie animatora rozwoju technologicznego.

1.4 Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim lub licencjackim na kierunkach inżynieryjnych lub podobnych.

1.5. Efekty nauczania oraz umiejętności:

Postawy i uniwersalne umiejętności

Umiejętności oparte na wiedzy

Samokształcenie

Kreatywność

Komunikatywność

Asertywność

Pomysłowość

Elastyczność

Postawa przywódcza

Negocjacje

Motywowanie

Formowanie zespołów i prowadzenie pracy grupowej

Tworzenie partnerstwa

Badanie, analiza, rozwiązywanie problemów w dziedzinie rozwoju technologicznego
Wdrażanie i rozwój innowacji technologicznych
Ocena technologii
Zarządzanie projektem, produktem, technologią oraz inwestycjami i finansami
Kreowanie, promocja, wdrażanie i wsparcie
Doradztwo w analizie technologicznej, zarządzaniu i rozwoju
Prawo cywilne i handlowe
Znajomość ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz jej polityk programowych.

1.6 Liczba punktów ECTS: 20

1.7. Wymagania otrzymania dyplomu/zaświadczenia: spełnienie wszystkich kryteriów oceny

1.8 Skala ocen:

Stopień ECTS

% studentów, otrzymujących stopień

Komentarz

A

10

 

B

25

 

C

30

 

D

25

 

E

10

 

FX

--

ocena niedostateczna – wymagane uzupełnienie wiadomości

F

--

ocena niedostateczna – wymagana znaczna praca

2. Program nauczania

2.1 Struktura programu

Moduł

Przedmiot

Kod

Nazwa

ECTS

Kod

Nazwa

ECTS

TA1

Wzrost gospodarczy

5

TA1.1

TA1.2

Infrastruktura regionalna i rozwój gospodarczy 

Głowne zagadnienia rozwoju technologicznego

2

3

TA2

Zarządzanie systemami innowacyjnymi i rozwojem technologicznym

6

TA2.1

TA2.2

TA2.3

Systemy innowacyjne

Zarządzanie transferem technologicznym

Inżynieria finansowa

 

2

2

 

2

TA3

Kreowanie animatora rozwoju technologicznego

6

TA3.1

TA3.2

TA3.3

Zarządzanie projektem

Kreatywne myślenie i działanie

Komunikacja i negocjacje

2

2

2

TA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju technologicznym

3

TA4.1

TA4.2

TA4.3

Prawo cywilne i handlowe
Ustawodawstwo i polityki programowe Unii Europejskiej
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

 

1

1

 

1

Razem

20

 

2.2 Charakterystyka modułu

Kod

Nazwa

ECTS

Efekty nauczania i umiejętności

Treść

TA1

Wzrost gospodarczy

5

Studenci otrzymają podstawowe wiadomości na temat teorii i ich zastosowania w promowaniu rozwoju regionalnego w celu opisania struktury oraz charakterystyk regionu. Pozwoli to zrozumieć zagadnienia związane z infrastrukturą i w konsekwencji przeanalizować warunki wzrostu gospodarczego i technologicznego w regionie. Studenci będą umieli ocenić zagrożenia występujące w zakładach przemysłowych i związanych z rozwojem technologicznym.

Siła sprawcza transformacji strukturalnej oraz konkurencyjności przedsiębiorstw z podkreśleniem technicznych aspektów transformacji strukturalnej i jej wpływu na konkurencyjność. Logistyczna koordynacja dróg, lotnisk, portów i kolei w regionie. Waga położenia geograficznego w rozwoju handlu i przemysłu regionu. Modele transferu technologii i działania umożliwiające transfer technologiczny.

TA2

Zarządzanie systemami innowacyjnymi i rozwojem technologicznym

6

Studenci otrzymają wiadomości na temat aktualnych trendów rozwoju technicznego oraz ich przyczyn. Główny cel to uświadomić studentom, w jaki sposób oddziałują one na warunki rozwoju ekonomicznego w regionie oraz co może zrobić animator gospodarczy by te warunki poprawić.

Społeczna polityka innowacyjna oraz strategie innowacyjne w zależności od typu przedsiębiorstwa. Znaczenie innowacji w rozwijającej się gospodarce. Innowacje jako siła sprawcza rozwoju regionalnego. Ocena i wybór technologii. Transfer technologiczny. Różne działania inkubacyjne i ich konsekwencje. Zasady opracowania i oceny kontraktów dotyczących transferu technologii. Negocjacje w transferze technologii. Metody oceny inwestycji. Zarys finansów korporacyjnych.

TA3

Kreowanie animatora rozwoju technologicznego

6

Studenci otrzymają wiadomości na temat metod i wzorów postępowania w zarządzaniu projektem w celu wykształcenia umiejętności rozwoju własnych wzorców działania oraz sposobów współpracy z innymi. Nauczą się generować pomysły biznesowe, przedstawiać je i zdobywać dla nich poparcie. Otrzymają również wiedzę na temat metod szacowania inwestycji i zbiorowego (korporacyjnego) finansowania.

Modele zarządzania projektem. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Radzenie sobie z konfliktem, stresem i własną skutecznością. Pisanie wniosków do UE. Identyfikacja, wcielanie w życie oraz ocena pomysłów. Definicja doradztwa oraz doradcy. Metody doradztwa. Proces doradztwa, Tworzenie środowiska biznesowego, partnerstwa i etyki. Werbalna i niewerbalna komunikacja, asertywność, język ciała, praca w zespole. Strategie negocjacyjne. Motywowanie.

TA4

Polityka i ustawodawstwo w rozwoju technologicznym

3

Studenci otrzymają wiadomości na temat podstaw prawa i systemów prawnych oraz głównych zagadnień prawa własności. Rozwinie to ich umiejętności rozwiązywania prostych problemów prawnych w miejscu pracy, decydowania o konieczności korzystania z ekspertyzy prawnej, zrozumienia bardziej skomplikowanych procedur prawnych oraz zaopatrzy w wiedzę na temat polityk w poszczególnych programach UE.

Prawny materiał źródłowy, jak go znaleźć i jak z niego korzystać. Procedury prawne. Prawo kontraktowe. Prawa kupującego. Kupowanie na kredyt. Prawo pracy. Prawo Unii Europejskiej. Polityki Unii w zakresie programów rozwoju naukowego, społecznego, strukturalnego, regionalnego, gospodarczego, rolniczego i monetarnego. Dyrektywy Unii w sprawie handlu, przemysłu, zatrudnienia, przepływu towarów, kapitału oraz potencjału ludzkiego. Prawo patentowe, projektowe, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawo autorskie.

Razem

20

 

 

 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy