Start arrow Informacje o projekcie arrow Informacje o projekcie - Oczekiwane rezultaty projektu
Oczekiwane rezultaty projektu PDF Drukuj E-mail

W wyniku realizacji projektu opracowywane są 3 programy nauczania wraz z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i studentów, które zostaną opublikowane w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD, strona internetowa).

Wszystkie produkty projektu opracowane zostaną w języku angielskim i zostaną przetłumaczone na języki poszczególnych partnerów.

W ramach projektu opracowane zostaną strategie i programy działań zapewniające wysoką jakość rezultatów projektu oraz kontynuację podjętych działań. Strategia Upowszechniania określa strukturę (Komitet Sterujący) oraz zakres działań i podział ról poszczególnych partnerów w wykorzystaniu wyników projektu. Strategia Partnerstwa – od lokalnego po europejskie – określi zasady międzyregionalnej i międzynarodowej wymiany programów nauczania i szkoleń, szkoleniowców i doradców i zapewni trwałość efektów projektu.

Produkty projektu zostaną upowszechnione zgodnie z opracowaną Strategią Upowszechniania także wśród zainteresowanych regionów innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów przedakcesyjnych.

Odbiorcami projektu są instytucje edukacyjne i szkoleniowe, natomiast wpływ efektów projektu będzie wykorzystany przez instytucje proinnowacyjne (np. centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra doradztwa biznesowego, regionalne sieci wspierania przedsiębiorczości), przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego gdzie znajdą zatrudnienie nowo wyszkoleni specjaliści – animatorzy gospodarczy w specjalnościach dotyczących rozwoju technologicznego, rozwoju regionalnego oraz rozwoju przedsiębiorczości.


 
Animatorzy Animatorzy Animatorzy